SHC-SANDIEGO-PR-PARTNER W SDAR SENIOR PROGRAM-Sandy setting up_2015 09 19-REDUCED